KULTURKVARTERET
Kommer snart
AKTIVITETSMEKKA
Kommer snart
ENGKVARTERET
Kommer snart
UDBYHØJKVARTERET
Kommer snart
 SPORPARKEN

Scandia-områdets livsnerve har været jernbanesporene. Vognfabrikken har gennem tiden leveret
togvogne til omverdenen via netop disse spor.

Jernbanesporets linje bliver udspringspunkt for den en helt bærende del af SporbyenScandia –
nemlig SPORPARKEN.

Sporparken vil som en langstrakt bypark være tilstede gennem hele området og tilgængelig og
synlig fra alle Sporbyens kvarterer. Et grønt, smukt og nemt forbindelsesled mellem Sporbyens
mange offentlige torve og pladser, som smelter sammen med parken.

Langs Sporparken indbyder små intime lommer til afslapning, eftertænksomhed og læring om
Scandias historie. Sporparken er folkets park – fuld af oplevelser for beboerne og de besøgende
i området

Jernbanesporets linje bliver udspringspunkt for den en helt bærende
del af SporbyenScandia – nemlig SPORPARKEN.

5 KVARTERER

Sporparken fungerer som bindeled mellem SporbyenScandias fem kvarterer. I de 5 kvarterer
findes boliger af forskellig form og type – højde og sammenhæng. For at skabe et attraktivt by og
boligmiljø, varierer bebyggelseshøjden fra 1-11 etager. Denne variation sikrer de fremtidige
beboere skønne og funktionelle udendørs pladser og rum.

De 5 kvarterer repræsenterer hver sin oplevelse og identitet. Kvartererne adskiller sig fra hinanden
ved hjælp af karrestørrelser, facadeudtryk og udformningen af de offentlige rum mellem
husene. For Sporbyens fremtidige beboere betyder det flere valgmuligheder indenfor boligtype
– og en logisk diversitet i beboersammensætningen.

PARKKVARTERET

Parkkvarteret er det kvarter, der ligger tættest på midtbyen, og vil uden tvivl få mange besøgende via Sporparken. Kvarteret har et urban udtryk Parkboligernes forskellige højder og farver skaber liv og stemning. Parkhusene skaber basis for en bolig i det grønne, da der mellem husene skabes mere grønne og intime hjerterum som kontrast til den offentlige Sporpark.

KULTURKVARTERET

De mange eksisterende bygninger vil i Kulturkvarteret danne rammen om et indbydende grønt bymiljø. Den rørlagte bæk åbnes, og sammen med frilagte jernbaneskinner vil disse elementer være smukke supplementer til kvarterets arkitektoniske udtryk, som smelter sammen med de tilstødende parkarealer.

I Kulturkvarteret bygges nye boliger tæt op ad en stor del af de eksisterende bebyggelser, hvilket er med til at skabe en spændende kontrast mellem ny og gammel arkitektur.

AKTIVITETSMEKKA

Aktivitetsmekkaet bliver stedet, der trækker mange gæster og besøgende til. Den eksisterende, store hal transformeres til en aktivitetshal, som trækker aktiviteterne helt ud i den gennemgående Sporpark. Ude-inde relationen styrkes i dette område, og aktivitetshallen bliver et naturligt stop på vejen i Sporbyen.

Kvarteret rummer ud over den eksisterende bebyggelse også to mindre åbne karrestrukturer med tilhørende gårdrum. Gårdrummene bliver grønne hjerterum, hvor den beboerne skal nyde både private haver og fælles gårdrum.

ENGKVARTERET

På kanten af det fredede engområde er der placeret tre ’højhuse’ i 8-10 etager, der står visuelt som slanke tårne, der rejser sig i landskabet. ’Højhusene’ bliver karaktergivende for denne del af Sporbyen og virker som pejlemærker i bylandskabet. Husene placeres indbyrdes på en måde, så alle boliger kan få udsigt til fjorden.

Den øvrige bebyggelse i Engkvarteret har karrékarakter med bebyggelse i 3-5 etager, som slynger sig i landskabet.

Mellem ’højhusene’ og den øvrige bebyggelse opstår halvlukkede uderum til gavn for kvarterets beboere, og kvarteret får derfor et naturligt grønt præg.

UDBYHØJKVARTERET

Udbyhøjkvarteret rummer både boliger og detailbutikker. I dette kvarter oplever man både karrébebyggelse og ’højhuse’ – fra 2-6 etager. To eksisterende bygninger omdannes til parkeringshuse, og skaber dermed det karakteristiske sammenspil mellem eksisterende arkitektur og moderne bebyggelse – og fortæller historien om Scandia-området.

Kvarteret bebygges tæt og nær ved de eksisterende bygninger, og dermed tilføres området en stemning af urban industri. Grønne oaser findes i gårdmiljøer mellem de eksisterende bebyggelser. I dette område er Sporparken en rekreativ sti, som guider beboere og besøgende videre ind mod resten af Sporbyen

Kontakt os

Vi vil altid gerne høre fra dig
- om du er kommende beboer, erhvervsdrivende eller blot nysgerrig.

Find den rigtige person til dit spørgsmål - klik her